ครู/บุคลากรแผนกอิเล็กทรอนิกส์

นางนงรักษ์ ปัญสุภารักษ์
หัวหน้าแผนก

นายสุระ นัดพบสุข
ครูประจำแผนก

นายสยาม ปั่นธรรม
ครูประจำแผนก

นายประยนต์ สุวรรณเทพ
ครูประจำแผนก

นายศักดิ์สิทธิ์ แกล้วกล้า
ครูประจำแผนก

นางปราณทิพย์ ชนวีร์จารุณัฐ
ครูประจำแผนก

นางสาวรัตนาพร แก้วขาว
ครูประจำแผนก

นายเวชยันต์ ปั่นธรรม
ครูประจำแผนก

นางพัชมน สงเคราะห์
ครูประจำแผนก

ครู/บุคลากรแผนกแมคคาทรอนิกส์

นายชัยนุชิต พรมมา
หัวหน้าแผนก

นายบรรจง มะลาไสย
ครูประจำแผนก

นางสาวธัญยภรณ์ พิมพ์บูร
ครูประจำแผนก

นายกนกศักดิ์ วังศรี
ครูประจำแผนก

นายนพดล เฉลิมพงษ์
ครูประจำแผนก

ครู/บุคลากรแผนกเทคนิค&เทคโนคอมพิวเตอร์

นางสาววิรัล คเณสุข
หัวหน้าแผนก

นายฉัตรพฤกษ์ สีทิม
ครูประจำแผนก

นายไพศาล แซ่อึ้ง
ครูประจำแผนก

นายมรุต นามบุญ
ครูประจำแผนก

นางนฤมล นามบุญ
ครูประจำแผนก