หน้าหลัก เกี่ยวกับฉัน ย้อนกลับ

การสร้างตาราง

1. คำสั่งหลักที่ใช้ในการสร้างตารางของภาษา HTML มีดังนี้

1) < TABLE >...........< / TABLE > เป็นคำสั่งที่กำหนดให้โปรแกรมเบราว์เซอร์สร้างตาราง

2) < CAPTION >...........< / CAPTION > เป็นคำสั่งที่ใช้ตั้งชื่อหรือหัวข้อเรื่องให้กับตาราง

3) < TR >...........< / TR > เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดแถว (ROW)

4) < TH >...........< / TH > เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดข้อมูลส่วนหัวของตาราง

5) < TD >...........< / TD > เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดข้อมูลในแต่ละแถว

2. โครงสร้างของตาราง

< TABLE BORDER = "2" >

< CAPTION > การสร้างตาราง < / CAPTION >

< TR > < TH > หัวเรื่อง 1 < / TH >

< TH > หัวเรื่อง 2 < / TH > < / TR >

< TR > < TD > ข้อมูล 1 < / TD >

< TD > ข้อมูล 2 < / TD > < / TR >

< / TABLE >

ผลลัพธ์ที่ได้ การสร้างตาราง หัวเรื่อง 1 หัวเรื่อง 2 ข้อมูล 1 ข้อมูล 2 การสร้างตาราง ใช้คำสั่ง < TABLE > เป็นเริ่มและปิดท้ายด้วย < / TABLE > ส่วน BORDER เป็นคำสั่งย่อยเพื่อใช้ กำหนดขนาดของเส้นตาราง ถ้ากำหนด = "0" จะหมายถึงไม่มีเส้น

- คำสั่ง < CAPTION> และ< / CAPTION> เป็นคำสั่งแสดงข้อความอธิบายชื่อตาราง

- คำสั่ง < TR > และ< / TR > เป็นคำสั่งเพื่อกำหนดแถวในตาราง

- คำสั่ง < TH > และ< / TH > เป็นคำสั่งเพื่อกำหนดหัวเรื่อง ผลลัพธ์ที่ได้คือตัวอักษรจะหนากว่าปกติ (ดูตัวอย่างประกอบ)

- คำสั่ง < TD > และ< / TD > เป็นคำสั่งแสดงข้อมูลปกติ

3. ความหมายของคำสั่ง Table

- TR หมายถึง Table Row

- TH หมายถึง Table Head

- TD หมายถึง Table Data