ผลงานนักเรียน

เว็บเพจนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเป็นเเหล่งเรียนรู้ แหล่งข้อมูล และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลงานของนักเรียนแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เป็นเเหล่งเชื่อมโยงเเลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างบุคลากรครูผู้สอนกับตัวผู้เรียน นักเรียนนักศึกษา ภายในเเละภายนอกวิทยาลัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ด้วยระบบ E-Learning ผ่านทางเว็บไซด์ของเเผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เริ่มกันมีบทบาทเเละเเข่งขันกันมากขึ้นในปัจจุบัน ฯลฯ