แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology Department

แผนกอิเล็กทรอนิกส์

แผนกเแมคคาทรอนิกส์

แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

บุคคลากร

แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์

Person 3

ครูนงรักษ์ ปัญสุภารักษ์

หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


Person 1

ครูศักดิ์สิทธิ์ แกล้วกล้า

Person 3

ครูเมลดา คเณสุข

Person 1

ครูฉัตรพฤกษ์ สีทิม


Person 1

ครูณัฐพล วานิชชา

Person 3

ครูจักฤษณ์ อุทัยรัศมี

Person 1

ครูเวชยันต์ ปั่นธรรม

เกี่ยวกับ EMC

About EMC

Pic 01

EMC คือ?

คือการรวมกันของ 3 แผนกที่มีความสัมพันธ์กัน มีดังนี้
E คือ Electronic (แผนกอิเล็กทรอนิกส์)
M คือ Mechatronic (แผนกเแมคคาทรอนิกส์)
C คือ Computer (แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

Pic 02

รางวัลที่ภาคภูมิใจ

EMC ได้รับรางวัลต่างๆ มามากมาย จากหลากหลายการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ

ADDRESS
44/3 ถ.จันทคามวิถี ต.ตลาด
อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

CONTACTS
Email : admin@technicchan.ac.th
โทรศัพทฺ์ : 039-311198, 039-321878
โทรสาร : 039-311699

ABOUT

© 2017 . All Rights Reserved วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี.
Powered by www.technicchan.ac.th.Design by Puck Duck